Allmänna Villkor

Vid bokning av simskolekurser
När ni bokar en kurs skickas alltid en bekräftelse direkt efter anmälan till er e-post, däremot skickas ingen faktura direkt. 

 

Har ni valt att betala mot e-faktura så skapas denna efter bokning på ert medlemskonto, betalningen skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter fakturan skapats, om så inte är fallet skickas en påminnelsefaktura ut med en extra avgift på 50 kr. Om inte påminnelsefakturan är betald i tid kommer ert deltagande i kursen att stoppas, ni ställs sist i kö och får anmäla er igen.

 

Om ni har valt att betala mot pappersfaktura tillkommer en avgift på 50 kr. Pappersfakturan skickas till er hemadress senast en vecka efter bokning. Betalningen skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället, om så inte är fallet skickas en påminnelsefaktura ut med en extra avgift på 50 kr. Om inte påminnelsefakturan är betald i tid kommer ert deltagande i kursen att stoppas, ni ställs sist i kö och får anmäla er igen.

 

Bokning av kurs är bindande och behöver bokningen ändras måste detta göras senast 10 dagar efter bokningstillfället. Avbokning skall meddelas skriftligen via e-mail till kansliet@s71.se.

 

Kallelser till kursen skickas inte längre ut, all nödvändig information såsom inställda dagar och ändrade tider finns att hitta på respektive grupps egen sida.

 

Vid tekniska problem eller support ber vi er ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

 

Väljer ni att sluta före terminens slut, så gäller följande vid återbetalning av avgift:

  • Medlemsavgift återbetalas inte, eftersom klubben har kostnad för försäkring.
  • Träningsavgift återbetalas endast till förstagångsmedlem och då efter max två gruppträningstillfällen. Efter tre gruppträningstillfällen återbetalas ingen del av träningsavgiften. I sommarsimskolan gäller återbetalning efter max två gruppträningstillfällen och ingen återbetalning efter tredje gruppträningstillfället. För att återbetalning ska ske ska uppsägning av plats i träningsgrupp där medlem hävdar sin återbetalningsrätt ske via mail till kansliet, kansliet@s71.se.

 

Genom att anmäla er online via vår hemsida har ni godkänt dessa villkor!

 

OBS! E-fakturan skapas på hemsidan www.s71.se och hamnar under er personliga medlemsinloggning vid rubriken 'mina fakturor'. Inga E-fakturor skickas ut till er via E-post eller till er internetbank! Samma sak gäller påminnelsefakturor!

 

Vid bokning av läger och tävlingsresor
När ni bokar ett läger eller annan aktivitet under läger/tävlingsresor skickas alltid en bekräftelse direkt efter anmälan till er e-post.

 

Fakturering sker 2-3 veckor innan aktivitetens startdatum vid större läger samt 1 vecka innan aktivitetens datum vid mindre läger.

 

Om ni har valt att betala mot e-faktura skickas en avisering ut via epost när fakturan skapats på ert konto. Om ni vill betala mot pappersfaktura måste ni säga ifrån om detta vid anmälningen till aktiviteten, det tillkommer då en avgift på 50 kr.

 

Om deltagaravgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i aktiviteten att stoppas. Bokning av alla aktiviteter under läger/tävlingsresor är bindande och behöver bokningen ändras måste detta göras senast 3 dagar efter bokningstillfället.

Ändrade tider
Om antal anmälda till en kurs är färre än 5st kommer vi att försöka slå ihop kursen med en intilliggande kurs på ungefär samma tid, detta får ni reda på av oss i god tid innan. Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 5st. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet ni deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Personuppgiftslagen

 

Force Majeure

 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, , fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från S 71 sida, som gör att S 71 ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att S 71 befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.