Allmänna normer och regler

Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapet i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. Föreningen ger en trygg social gemenskap. Barn och ungdomar lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generations, kulturella- och etniska gränser. Ledarna skall vara goda förebilder. S 71 tolererar inga former av mobbning eller andra former av kränkande särbehandling.


Vi utformar vår idrott så att:

  • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
  • Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samt fysiska- eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
  • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
  • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
  • Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

Föreningen skall genomsyras av:

  • God gruppgemenskap, hög träningsdisciplin, närvaro och god föräldrakontakt skall känneteckna arbetet i alla grupper.
  • Simmare som slutar bör följas upp och erbjudas andra sysslor inom klubben (i mån av ålder) som t ex ledare, tränare eller funktionär.
  • Simmare och ledare skall i sitt uppträdande vara goda representanter för S 71, samt ha en öppen och positiv attityd till alla ledare och simmare i S 71 och andra klubbar.
  • Simmarna i äldre grupper skall vara goda föredömen för klubbens yngre simmare och fungera som ”faddrar” för dessa.
  • Simmarna skall informeras om vikten av en positiv attityd mot nya deltagare som börjar i en grupp.